Atgal

Apie mus

UAB „ Baltvėja“ specializuojasi dviejose srityse, tai metalinės tvoros ir abrazyvai (metalo apdirbimo įrankiai) bei kiti medžio ir metalo apdirbimo įrankiai. Ilgametė partnerių patirtis ir bendradarbiavimas mums padeda tobulėti šiose srityse.

Esame atstovai Įmonės Plastmet , kuri gamina tvoras jau 29 metus. Įmonės vadovo ir mūsų požiūriai sutapo - svarbiausia kokybė! Pagrindinis dėmesys yra skiriamas inovacijnių technologijų pritaikymas praktiškumui ir naujų modernių tvorų modelių kūrimui. Šias metais dar viena naujiena iš įmonės „Plastmet“, tai LED šviestuvai- stulpai bei modulinės tvoros.

Galime pasiūlyti savo klientams tvorų ir kitų gamintojų. Bendradarbiaujame su tvorų gamintojais „Konsport“, kurie specializuojasi metalinių tvoralenčių bei polisadinių tvorų gamyboje, taip pat su mažesnėmis įmonėmis, kurie gamina kalvio tipo tvoras.

Abrazyvus gaminanti įmonė „Andre abrasives articles“ šiemet jau atšvent4  savo 30 – metį, betarpiškai dalyvaujame bandymuose, dalinamės klientų poreikiais ir pastebėjimais, rezultate turime optimalaus kainos ir kokybės santykio produktą.

Mes esame metalo, medžio apdirbimo įrankių bei suvirinimo medžiagų lyderiai Lietuvoje. Atstovaujame keletą Lenkijos bei Vokietijos gamintojus. Esame konkurencingi ir stiprūs Lietuvos rinkoje, tiekiame savo produkciją nuo smulkaus gamintojo iki stambių kompanijų Lietuvos ir Latvijos rinkose. Prekybos tinklams "Ermitažas", "Varžtų pasaulis", "Lytagra" tiekiame jau 8 metus metalo ir medžio apdirbimo įrankius, kurie yra ne tik konkurecingos kainos, bet ir aukštos kokybės.

Mūsų verybės ir pricipai:

  • Pagrindis ilgalaikio bendradarbiavimo su partneriais principas yra pasitikėjimas ir žodžio laikymasis
  • Profesionalumas, kad žinios ir naujienos pirmiausia pasiektų mūsų klientus bei partnerius
  • Lankstumas ir operatyvumas, kad atitiktume klientų lūkesčius bei poreikius. 

 

 

Mes dėkojame savo partneriams ir klientams, kurių dėka mūsų įmonė pateko į labiausiai sėkmingų ir augančių Lietuvos įmonių  - Gazelės 2015 ir Gazelės 2016 metų sąrašą!   

Su pagarba UAB "Baltvėja"  kolektyvas 

                                                                                                  


   

 

Tvorų padengimo būdai
Pirkimo taisyklės
Metaliniių tvorų ilgaamžiškumas priklauso nuo padengimo būdų
Užsakovas - klientas, kurio naudai gaminama tvoros įranga - toliau vadinama Produkcija. Rangovas - UAB "Baltvėja", priimanti įsipareigomą pagaminti ir perduoti Užsakovui Produkciją.
 1. PASLAUGOS SĄLYGOS IR APRAŠYMAS
1.1. Užsakomos Produkcijos specifikacija ir aprašymas yra pateikti individualiame Komerciniame pasiūlyme, kurį pagal Užsakovo paraišką ruošia Rangovas. Rangovas įsipareigoja pagaminti ir perduoti Produkciją nurodytą komerciniame pasiūlyme Užsakovo nuosavybėn pagal komerciniame pasiūlyme nustatytą terminą ir kainą.
1.2 Patvirtinant komercinį pasiūlymą, Užsakovas pareiškia, kad susipažino su Produkcijos charakteristikomis, savybėmis ir paslaugos sąlygomis, kurios yra pateiktos internetiniame tinklapyje ir komerciniame pasiūlyme. Produkcija gaminama individualiai pagal Užsakovo išmatavimus, atsižvelgiant į gamybos ir montavimo technologinius ypatumus ir negali būti grąžinta Rangovui.
1.3. Gamybos terminai yra nurodomi Komerciniame pasiūlyme ir skaičiuojami nuo avansinio mokėjimo datos. Avanso suma yra nurodyta komerciniame pasiūlyme. Avanso mokėjimas taip pat yra šių salygų parvirtinimas, kad Užsakovas susipažino ir sutinka su pasiūlyta paslauga ir kaina.
1.4. Produkcijos nuosavybės teisė Užsakovui pereina tik po pilno atsiskaitymo už ją. Neapmokėjus pilnos Komerciniame pasiūlyme nustatytos užsakymo sumos, tvoros įranga laikoma Rangovo nuosavybe. 
2. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSAKOVUI
2.1. Pristatyti Produkciją Užsakovo nurodytu adresu (papildomai užsakoma paslauga). Produkcijos  iškrovimo darbai į pristatymo paslaugą nėra įtraukti, jei nebuvo sutarta kitaip.
2.2. Per nurodytą Komerciniame pasiūlyme terminą pagaminti Produkciją pagal pateiktą sąrašą ir specifikaciją.
2.3.  Produkcija laikoma perduota Užsakovui, kai jis patvirtina  Produkcijos gavimo faktą važtaraštyje ar kitame gavimą patvirtinančiame dokumente. Užsakovas  turi kruopščiai  ją patikrinti (nomenklatūrą, kokybę ir t.t) pagal pridėtą specifikaciją. Visas pastabas dėl akivaizdžių Produkcijos trūkumų Užsakovas privalo pareikšti raštu, t.y. važtaraščio arba kito gavimą patvirtinančio dokumento pasirašymo metu. Rangovui negavus pretenzijų, laikoma, kad Produkcija  yra kokybiška.
2.4. Rangovas nėra atsakingas už Produkcijos  kokybės pablogėjimą, jei Užsakovas (ar tretieji asmenys) ją naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokia Produkcija yra paprastai naudojama, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė įrangos naudojimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Produkcijos  išoriniai ar kiti defektai nebuvo aptarti raštu Produkcijos perdavimo metu.
 3 .GARANTIJA
3.1. Produkcijai suteikiama 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija, jei nebuvo išduota papildoma gamintojo garantija, atskiriems produktams, nuo paslėptų gaminio defektų, kuri pradedama skaičiuoti nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Garantija padengia remontuojamos Produkcijos keičiamų detalių ir darbo valandų kaštus.
3.2. Garantija netaikoma jeigu:
3.2.1. Produkcijos kokybės pablogėjimas ar pažeidimai yra sukelti Užsakovo ar trečiųjų asmenų veiksmų, Produkcija buvo naudojama ne tiems tikslams, kuriems tokia įranga yra naudojama, nesilaikoma instrukcijose nustatytų reikalavimų.
3.2.2. Produkcijos kokybės pablogėjimas, pažeidimai ar sugadinimas atsirado dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
 4. ATSAKOMYBĖ, BENDRI REIKALAVIMAI
4.1. Ne dėl Rangovo kaltės Užsakovui vienašališkai nutraukus užsakymo vykdymą, Užsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus nuostolius ir sumokėti baudą už šių taisyklių nevykdymą. Baudos suma lygi avanso sumokėtai sumai nurodytai Komerciniame pasiūlyme. Nuostolių suma lygi faktiniams Rangovo patirtiems nuostoliams bet nemažesnė nei 30% nuo bendros užsakymo sumos.
4.2. Force Majeure. Rangovas neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Rangovas, negalintis įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, raštu informuoti apie tai Užsakovą ir gražinti avansinio mokėjimo sumą.
4.3. Rangovas įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintas bendradarbiaudamas šių taisyklių pagrindu.
4.4. Bet kokie Taisyklių sąlygų pakeitimai ar papildymai galioja tik pasirašius Rangos sutartį. Rangovo ir Užsakovo santykius, kurie yra neaptarti šiose Taisyklėse ir neišdėstyti Rangos sutartyje reglamentuoja  Lietuvos Respublikos įstatymai. 
4.5. Visi pranešimai ir kitas susirašinėjimas įteikiamas Užsakovui/Rangovui pasirašytinai arba siunčiant paštu, elektroniniu paštu. Rangovas ir Užsakovas pripažįsta, kad pranešimai pateikti elektroniniu paštu, turi tokią pat juridinę galią, kaip ir pasirašyti ranka dokumentai, su sąlyga, kad jie išsiųsti iš Užsakovo/Rangovo elektroninio pašto adreso su Užsakovo/Rangovo rekvizitais nurodytais užsakyme.